พี่น้องทั้งหลาย บางคนละทิ้งบทบาทเฉพาะของขบวนการจุติของพระเจ้าโดยหันไปใช้อิทธิพลทั่วโลก 

พี่น้องทั้งหลาย บางคนละทิ้งบทบาทเฉพาะของขบวนการจุติของพระเจ้าโดยหันไปใช้อิทธิพลทั่วโลก

หลีกเลี่ยงการประนีประนอมทั่วโลกและยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้า! ในบางภูมิภาคของโลก พวกคุณหลายคนต้องเผชิญกับการข่มเหงอย่างรุนแรงเนื่องจากความเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลของคุณ พี่น้อง อย่ารู้สึกโดดเดี่ยว……ยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้า! บางคนในคริสตจักรของเราพยายามมองข้าม บิดเบือน หรือแม้แต่ทำลายการจัดเตรียมความชอบธรรมของพระคริสต์ด้วยความเชื่อ—โดยการปฏิเสธอำนาจที่ชอบธรรมและชำระให้บริสุทธิ์ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม คำสั่งสอนของพระเจ้าในฟีลิปปี 2:12 และ 13 ยังคงเกี่ยวข้องมาจนถึงทุกวันนี้……”ดังนั้น ผู้เป็นที่รัก ดังที่คุณได้เชื่อฟังเสมอมา 

ไม่เพียงต่อหน้าฉันเท่านั้น แต่บัดนี้มากขึ้นเมื่อฉันไม่อยู่ 

จงทำงานเพื่อความรอดของคุณเอง ด้วยความกลัวจนตัวสั่น เพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในคุณทั้งตามความประสงค์และทำตามพระประสงค์” ความชอบธรรมของพระคริสต์เป็นทั้งการชำระความชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์ ซึ่งทำงานในตัวเราเมื่อเรายอมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระองค์ในการอธิษฐานทุกวันและการศึกษาพระคัมภีร์ เราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าโดยความเชื่อเท่านั้น บทเรียนวัตถุของพระคริสต์หน้า 69 กล่าวว่า “พระคริสต์ทรงรอคอยด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าในการสำแดงพระองค์เองในคริสตจักรของพระองค์ เมื่อพระลักษณะของพระคริสต์แพร่พันธุ์อย่างสมบูรณ์ในประชากรของพระองค์ เมื่อนั้นพระองค์จะเสด็จมาอ้างพวกเขาเป็นของพระองค์เอง” พระคริสต์จะทรงสร้างพระลักษณะของพระองค์ขึ้นใหม่เมื่อเรายอมจำนนต่อพระองค์ทุกวัน พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนที่เหลืออยู่ของพระองค์วางใจในพระคริสต์อย่างสมบูรณ์ ความชอบธรรมของพระองค์ และความสามารถของพระองค์ในการช่วยให้รอดจนถึงที่สุดด้วยกระบวนการที่ยุติธรรมและชำระให้บริสุทธิ์……ทั้งหมดผ่านความชอบธรรมของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา Ellen White ระบุไว้ใน Review and Herald, 10 มีนาคม 1903, “ความชอบธรรมภายในได้รับการพิสูจน์โดยความชอบธรรมภายนอก ผู้มีความชอบธรรมภายในไม่ใจแข็งและไม่เห็นอกเห็นใจ แต่วันแล้ววันเล่า เขาเติบโตขึ้นเป็นภาพของพระคริสต์ จากความเข้มแข็งสู่ความเข้มแข็ง ผู้ที่รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยความจริงจะถูกควบคุมตนเอง และจะดำเนินรอยตามพระคริสต์จนกว่าพระคุณจะสูญเสียรัศมีไป ความชอบธรรมที่เราได้รับถือว่าชอบธรรม ความชอบธรรมที่เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์นั้นได้รับการประทาน ประการแรกคือตำแหน่งของเราในสวรรค์ ประการที่สองคือความเหมาะสมของเราสำหรับสวรรค์” ช่างเป็นสิทธิพิเศษที่ได้รับความเชื่อมั่นในฤทธานุภาพของพระเจ้าในชีวิตของเรา! พี่น้องทั่วโลก คุณไม่ได้อยู่คนเดียว……ยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์!

อาจมีคนอื่นที่ไม่เน้นย้ำหลักคำสอนที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง

ที่โดดเด่นของพระคัมภีร์ วิจารณ์ตารางเวลาพยากรณ์ของพระเจ้า รวมถึงการสิ้นสุดที่สำคัญของคำพยากรณ์ 2,300 วันในปี 1844……. อย่างไรก็ตาม มีพวกคุณหลายคนในคริสตจักรที่เป็น ต่อต้านความพยายามเหล่านี้…..และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ผู้บุกเบิกประสบปัญหาเหล่านี้ แต่เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่กับพวกเขา วันนี้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณ 2 ทิโมธี 1:13-14 กล่าวว่า “จงยึดแบบอย่างของถ้อยคำซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าให้มั่นในความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ สิ่งดีที่ฝากไว้กับท่าน จงรักษาไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรา”

พี่น้องที่ซื่อสัตย์ทั่วโลก มีคนมากมายที่พังทลายลงภายใต้ความยุ่งเหยิงในชีวิตประจำวันโดยไม่ยอมให้พระเจ้านำทาง พวกเขาหันเหจากภารกิจสุดท้ายของเราโดยสิ่งรบกวนของโลก อย่ารู้สึกโดดเดี่ยว……ยืนหยัดในความจริงของพระเจ้าและมองไปที่พระเยซูในชีวิตประจำวันของคุณเหมือนกับที่ผู้บุกเบิกของเราทำ!

อาจมีบางคนในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณหรือที่อื่น ๆ ที่นำดนตรีทางโลกและรูปแบบการนมัสการที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์เข้ามาในคริสตจักรของเราหรือการประชุมฝ่ายวิญญาณ……. อย่างไรก็ตาม มีคนจำนวนมากในคริสตจักรที่ต่อต้านความพยายามเหล่านี้เช่นเดียวกับผู้บุกเบิกของเราในบางครั้ง ผ่านไป…..อย่ารู้สึกเดียวดาย พระเจ้าอยู่กับคุณ ฮีบรู 3:6 กล่าวว่า “…..จงยึดความมั่นใจและความชื่นชมยินดีแห่งความหวังไว้จนสุดชีวิต”

พี่น้องทั้งหลาย มีคนกีดกันและ….ในบางกรณีถึงกับห้าม…. การหมุนเวียนและการจัดจำหน่ายหนังสือที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสวรรค์ เช่น  The Great Controversy อย่างไรก็ตาม Ellen White ได้ประกาศความปรารถนาของเธอที่จะให้  The Great Controversyได้รับการเผยแพร่มากกว่าหนังสือเล่มอื่นๆ ที่เธอเคยผลิตมา พี่น้องทั่วโลก ……จงยืนหยัดเพื่อความจริงของพระเจ้า!

credit : สล็อตยูฟ่า / คืนยอดเสีย / เว็บสล็อตออนไลน์